Pogrzeb chrześcijański

O śmierci swych najbliższych należy powiadomić w pierwszej kolejności duszpasterza parafii, na terenie której mieszkał zmarły, aby odnotować ten fakt w parafialnej księdze zgonów oraz ustalić miejsce i termin pogrzebu. Zgłaszając zgon w Biurze Parafialnym należy przedstawić:
akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
zaświadczenie o udzieleniu Sakramentu Chorych jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (zaświadczenie wystawia miejscowy duszpasterz lub kapelan szpitala).
Do liturgii pogrzebowej integralnie należy Msza św. Pogrzebowa. Zachęcamy, aby uczestniczyła w niej rodzina i najbliżsi. Prosimy też o przystąpienie do Sakramentu Pokuty oraz Komunii św. w intencji zmarłego.
Uwaga!
Zgodnie z prawem Kościoła Katolickiego każdy sakrament oraz pogrzeb ma miejsce w parafii zamieszkania. Może się odbyć w innej parafii za zgodą pisemną proboszcza.

Sakrament małżeństwa

Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego obejmuje trzy etapy:

1. Przygotowanie dalsze – wychowanie w rodzinie i udział w katechizacji.

2. Przygotowanie bliższe – katecheza przedmałżeńska (tzw. kurs przedmałżeński).

3. Przygotowanie bezpośrednie – katecheza przedślubna – odbywa się po zgłoszenie w Biurze Parafialnym zapowiedzi przedślubnych (obejmuje rozmowę z kapłanem i konsultację z zakresu Poradnictwa Rodzinnego).

Miejsce zawarcia małżeństwa:

Zwyczajowo przyjmuje się że miejscem zawarcia małżeństwa jest parafia narzeczonego lub narzeczonej. Ślub może być zawarty w innej parafii po uprzedniej zgodzie proboszcza miejsca narzeczonej bądź narzeczonego.

Narzeczeni powinni zgłosić się w Biurze Parafii, w której pragną zawrzeć małżeństwo, żeby odpowiednio wcześniej zarezerwować termin ślubu trzy miesiące przed planowanym terminem uroczystości ślubnej i umówić się na spotkanie w celu dopełnienia formalności związanych z sakramentem oraz przedłożyć następujące dokumenty:

– metrykę chrztu św. z wpisem o udzielonym sakramencie bierzmowania, w przypadku jego braku świadectwo bierzmowania. Metryka chrztu św. ważna jest 3 miesiące od daty jej wystawienia,

– świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum lub średniej, jeśli na świadectwie widnieje ocena z religii (oryginał i kopia),

– świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej (tzw. kursu przedmałżeńskiego),

– zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego do zawarcia małżeństwa konkortaowego, albo zaswiadczenie o zawarciu kontarktu cywilnego, jeśli był wcześniej zawarty

– dowód osobisty (oryginał i kopia),

– dane świadków (imię, nazwisko, wiek i adres)

W sprawie oprawy muzycznej ślubu prosimy kontaktować się organistą parafialnym p. Damianem Zawalińskim(tel. kom. 502935893).
Ślub konkordatowy

Wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego, będącego podstawą zawarcia małżeństwa tzw. konkordatowego, w Kościele Katolickim, a wywierającego skutki prawne w prawodawstwie polskim

1. W przypadku panny i kawalera:

– odpisy skrócone aktu urodzenia

– do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość

– oryginał dowodu wpłaty.

2. W przypadku osób rozwiedzionych:

– odpisy skrócone aktu urodzenia
– odpis skrócony Kontarktu Cywilnego z adnotacją o jego rozwiązaniu – – lub sentencja wyroku sądu

– do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość,

– oryginał dowodu wpłaty.

3. W przypadku wdowców:

– odpisy skrócone aktu urodzenia

– odpisy skrócone aktu zgonu współmałżonka

– do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość

– oryginał dowodu wpłaty.

4. W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

– odpis aktu urodzenia wraz z urzędowym tłumaczeniem dokonanym – przez tłumacza przysięgłego,
– zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia tego dokumentu

– do wglądu: dowody tożsamości /paszport, w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe – karta stałego pobytu, w przypadku pobytu czasowego – ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych/

– oryginał dowodu wpłaty.
Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest 3 miesiąca od dnia wydania dokumentu.

Zaświadczenie wydawane jest w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zameldowania jednego z narzeczonych.

Sakrament chorych

Sakrament Chorych powinni przyjąć:
Chorzy w trakcie trwania poważnej choroby. Udziela się go również przed zabiegiem operacyjnym. Sakrament ten można powtarzać, jeżeli chory po jego przyjęciu powrócił do zdrowia, ponownie zachorował lub gdy stan chorego uległ pogorszeniu.
Osoby w podeszłym wieku (zwłaszcza podczas Światowego Dnia Chorego, gdy w naszej parafii udzielamy tego sakramentu podczas specjalnego nabożeństwa).
Chore dzieci mogą przyjąć Sakrament chorych, kiedy posiadają choćby ogólną świadomość dokonujących się czynności.
Chorym nieprzytomnym udziela się tego sakramentu, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że będąc świadomi, prosiliby o to. Jeżeli nastąpiła śmierć biologiczna sakramentu się nie udziela.

Sakrament Chorych niesie w chorobie łaskę umocnienia w wierze i nadziei oraz uzdrowienie. Troska o chorych, obowiązek niesienia im pomocy również duchowej spoczywa przede wszystkim na rodzinie i krewnych. Powinni oni zadbać oto, aby w poważnej chorobie, która dotknęła kogoś z bliskich zapewnić im możliwość przyjęcia sakramentu chorych i przygotować chorego na spotkanie z Chrystusem.
W każdą 1. sobotę miesiąca udajemy się do chorych z Najświętszym Sakramentem od godz. 8.00. Prosimy ich zgłaszać w Biurze lub zakrystii. W nagłych przypadkach prosimy kontaktować się telefonicznie pod numerem parafii 603953002
Przygotowując się na przyjęcie kapłana w domu należy przygotować:
stół nakryty białym obrusem, krzyż i świece
szklankę wody i łyżeczkę
sól i kawałek chleba
watę lub husteczkę higeniczną
Podczas sprawowania sakramentu domownicy, sąsiedzi i znajomi gromadzą się przy chorym i wspierają go wspólną modlitwą.

Sakrament Pokuty i Pojednania

Okazja do Spowiedzi św.:

– w niedzielę i dni powszednie przed każdą Mszą św., oprócz Mszy św. w niedzielę o godz. 9.30. Bowiem o godz. 9.15 modlimy się za zmarłych.
– w I Czwartek i I Piątek miesiąca od godziny 16.30 – 17.30

Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest dziecka powinien mieć miejsce wkrótce po jego urodzeniu w kościele parafialnym. Jeśli miałby się odbyć w innej parafii potrzebna jest zgoda ks. proboszcza parafii zamieszkania. Zgłosić dziecko do chrztu mogą wyłącznie rodzice. Dziecku można udzielić Sakramentu Chrztu św. kiedy istnieją prawdopodobne przesłanki do tego, że zostanie wychowane w wierze katolickiej. Chrztu św. udzielamy w naszej parafii w każdą niedzielę na Mszy św. o godz. 15.00.
Rodzice (oboje) proszeni są o zgłaszanie Chrztu św. w Biurze Parafialnym najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem, przynosząc ze sobą:
– akt urodzenia dziecka z USC,
– świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa albo wiedzę o dacie i
miejscu jego zawarcia

W dniu Chrztu św. prosimy rodziców chrzestnych o podejście do zakrystii 15 minut przed uroczystością w celu złożenia podpisów w Parafialnej Księdze Chrztów i oddanie kartek od Spowiedzi św. (swoich i rodziców) oraz przedstawienie zaświadczenia od proboszcza swojej parafii, że są wierzącymi i parktykującymi katolikami (jeśli nie należą do naszej parafii). Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych odbywa się w sobotę po Mszy św. o godz. 17.30