Sakrament małżeństwa

Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego obejmuje trzy etapy:

1. Przygotowanie dalsze – wychowanie w rodzinie i udział w katechizacji.

2. Przygotowanie bliższe – katecheza przedmałżeńska (tzw. kurs przedmałżeński).

3. Przygotowanie bezpośrednie – katecheza przedślubna – odbywa się po zgłoszenie w Biurze Parafialnym zapowiedzi przedślubnych (obejmuje rozmowę z kapłanem i konsultację z zakresu Poradnictwa Rodzinnego).

Miejsce zawarcia małżeństwa:

Zwyczajowo przyjmuje się że miejscem zawarcia małżeństwa jest parafia narzeczonego lub narzeczonej. Ślub może być zawarty w innej parafii po uprzedniej zgodzie proboszcza miejsca narzeczonej bądź narzeczonego.

Narzeczeni powinni zgłosić się w Biurze Parafii, w której pragną zawrzeć małżeństwo, żeby odpowiednio wcześniej zarezerwować termin ślubu trzy miesiące przed planowanym terminem uroczystości ślubnej i umówić się na spotkanie w celu dopełnienia formalności związanych z sakramentem oraz przedłożyć następujące dokumenty:

– metrykę chrztu św. z wpisem o udzielonym sakramencie bierzmowania, w przypadku jego braku świadectwo bierzmowania. Metryka chrztu św. ważna jest 3 miesiące od daty jej wystawienia,

– świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum lub średniej, jeśli na świadectwie widnieje ocena z religii (oryginał i kopia),

– świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej (tzw. kursu przedmałżeńskiego),

– zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego do zawarcia małżeństwa konkortaowego, albo zaswiadczenie o zawarciu kontarktu cywilnego, jeśli był wcześniej zawarty

– dowód osobisty (oryginał i kopia),

– dane świadków (imię, nazwisko, wiek i adres)

W sprawie oprawy muzycznej ślubu prosimy kontaktować się organistą parafialnym p. Damianem Zawalińskim(tel. kom. 502935893).
Ślub konkordatowy

Wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego, będącego podstawą zawarcia małżeństwa tzw. konkordatowego, w Kościele Katolickim, a wywierającego skutki prawne w prawodawstwie polskim

1. W przypadku panny i kawalera:

– odpisy skrócone aktu urodzenia

– do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość

– oryginał dowodu wpłaty.

2. W przypadku osób rozwiedzionych:

– odpisy skrócone aktu urodzenia
– odpis skrócony Kontarktu Cywilnego z adnotacją o jego rozwiązaniu – – lub sentencja wyroku sądu

– do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość,

– oryginał dowodu wpłaty.

3. W przypadku wdowców:

– odpisy skrócone aktu urodzenia

– odpisy skrócone aktu zgonu współmałżonka

– do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość

– oryginał dowodu wpłaty.

4. W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

– odpis aktu urodzenia wraz z urzędowym tłumaczeniem dokonanym – przez tłumacza przysięgłego,
– zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia tego dokumentu

– do wglądu: dowody tożsamości /paszport, w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe – karta stałego pobytu, w przypadku pobytu czasowego – ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych/

– oryginał dowodu wpłaty.
Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest 3 miesiąca od dnia wydania dokumentu.

Zaświadczenie wydawane jest w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zameldowania jednego z narzeczonych.